Feminer verwerkt persoonsgegevens. In deze sectie vind je alle informatie die van belang is voor jouw privacy!

Deze privacy policy is van toepassing op alle activiteiten van Stichting Feminer, inclusief onze website.

 

Indien je na het lezen van deze  policy, of in algemenere zin, vragen hebt of contact met ons wilt  opnemen, kan dit via de onderstaande contactgegevens:

Stichting Feminer

Middenweg 269/1

1098 AR Amsterdam

info@feminer.nl

 

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ

Feminer verwerkt de volgende – door jou aangeleverde – gegevens:

 • Identificatie- en contactgegevens, zoals je naam, achternaam, geboortedatum, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en curriculum vitae.
 • Gegevens ter onderbouwing van jouw motivatie om deel te nemen aan een door Feminer (al dan niet in samenwerking met derde partijen) georganiseerde activiteit of ter onderbouwing van je interesse in het vervullen van een rol als toekomstig bestuurs- of commissielid van Feminer.
 • Audiovisuele gegevens, zoals foto’s of geluidsopnames, verzameld tijdens een door Feminer (al dan niet in samenwerking met derde partijen) georganiseerde activiteit
 • Je reacties op/berichten over Feminer op social media, zoals Facebook, Instagram en YouTube.

Feminer gebruikt jouw persoonsgegevens op basis van jouw toestemming. Deze toestemming kan je te allen tijde weer intrekken door ons te contacteren via  info@feminer.nl.

 

DOELEINDEN VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Feminer verwerkt jouw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Contact: Feminer maakt gebruik van jouw persoonsgegevens, voor zover relevant, om contact met je te kunnen opnemen, indien nodig ter verificatie van jouw deelname aan een door Feminer (al dan niet in samenwerking met derde partijen) georganiseerde activiteit of uw deelname aan een door Feminer geïnitieerde sollicitatieprocedure. Daarnaast kan Feminer je vragen wat je van een bijgewoonde activiteit of sollicitatieprocedure vindt of vond, ter verbetering van haar aanbod en selectieprocedures.
 • Selectie: Feminer maakt gebruik van jouw persoonsgegevens om te verifiëren in hoeverre je voldoet aan het aan de op deze website gepubliceerde selectiecriteria ter deelname aan een door Feminer (al dan niet in samenwerking met derde partijen) georganiseerde activiteit of ter vervulling van een rol als toekomstig  bestuurs- of commissielid van Feminer.
 • Interne en externe rapportages: Feminer verwerkt jouw gegevens om haar bestuur te helpen betere beslissingen te nemen over haar activiteiten en diensten.
 • Promotie: Feminer maakt gebruik van audiovisueel materiaal, verzameld tijdens een door Feminer (al dan niet in samenwerking met derde partijen) georganiseerde activiteit om promotiemateriaal te maken met betrekking tot Feminer in het algemeen of deze activiteit in het bijzonder.

Uw persoonsgegevens worden actief verwijderd indien wij deze niet meer nodig hebben voor een proces of activiteit twee jaar na het verkrijgen van de data.

 

VERSTREKKING AAN DERDEN

Feminer kan jouw persoonlijke gegevens – uitsluitend met jouw toestemming – delen met overheidsinstanties en private (commerciële en niet-commerciële) partijen, voor zover zij in samenspraak of samenwerking met deze partijen een activiteit organiseert. Op deze manier stelt Feminer haar partners in staat om vanuit een ‘recruitment perspectief’ interessante deelnemers te selecteren.

 

Feminer zorgt ervoor dat deze derden alleen toegang hebben tot persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor hun specifieke werk (recruitmentactiviteiten in het bijzonder). Voor zover er geen sprake is van uw expliciete toestemming of wettelijke verplichting, gebeurt deze uitwisseling van gegevens uitsluitend op basis van de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Feminer of wanneer het Feminer hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft. Bij uitwisseling buiten de EU neemt het Ferminer de daarbij geldende regels in acht.

 

MINDERJARIGEN

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

BEWAARTERMIJN

Feminer bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt of  dan op grond van de wet is vereist.

 

BEVEILIGING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Feminer van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • De bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

GOOGLE ANALYTICS

Feminer gebruikt Google Analytics-cookies om persoonsgegevens van onze website te verwerken. Hiervoor is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd – in andere woorden, de gegevens zijn geanonimiseerd. Daarnaast worden deze gegevens ook niet gedeeld en alleen gebruikt om jouw ervaring te verbeteren. Hiervoor hebben wij ook de remarketing functie aangezet. Zo kunnen we bijvoorbeeld zien welke artikelen veel worden gelezen om zo toekomstige content beter te aan te sluiten bij jouw wensen.

FEMINER IN DE COLLEGEBANKEN

Wij nemen onze online Feminer colleges op om deze op de website te publiceren. Hiermee willen wij kennis voor iedereen beschikbaar maken. Je kan meedoen zonder opgenomen te worden, dan is het van belang dat je op mute blijft tijdens het college en niet je camera aanzet.

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van jou ontvangen hebben. Bovendien kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij dergelijke verzoeken inwilligen.

KLACHTEN

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.