Privacy Statement

Home > Privacy Policy

Waarom een privacy statement?

Om onze diensten te kunnen optimaliseren verwerken wij persoonsgegevens. We hechten natuurlijk belang aan jouw privacy en zullen zorgvuldig en vertrouwelijk met je gegevens omgaan. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In dit privacy statement vertellen wij jou hier alles over.

Door gebruik te maken van de diensten van Feminer, deel te nemen aan onze evenementen of contact op te nemen met de organisatie via mail, telefoon of sociale media, ga je automatisch akkoord met het beschikbaar stellen van jouw gegevens aan Feminer. Persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen op deze pagina is beschreven.

Toepasselijkheid privacy statement

Dit privacy statement is van toepassing op alle online en offline activiteiten van Feminer, inclusief de website. Het is echter niet van toepassing op activiteiten van derden, zoals websites of apps waarnaar Feminer op haar website, sociale media en/of in haar mailings verwijst. We raden je dan ook aan om het privacy statement van de desbetreffende organisatie te raadplegen. 

Contact

Mocht je na het lezen van dit privacy statement vragen hebben of contact met ons wilt opnemen, kan dit via de onderstaande contactgegevens:

Stichting Feminer

Quadenoord 18

3079 XD  Rotterdam, NL

info@feminer.nl

Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens?

Wij ontvangen op twee manieren informatie:

  • Direct van jou, bijvoorbeeld als je je aanmeldt voor een evenement, contact met ons opneemt of je inschrijft voor onze nieuwsbrief. 
  • Via onze website: voor o.a. de uitoefening, verbetering en registratie van onze dienstverlening verzamelen wij via onze website verschillende gegevens, bijvoorbeeld door cookies te gebruiken.

Welke persoonsgegevens verwerken wij? 

Wanneer je gebruikmaakt van de diensten van Feminer of contact met ons opneemt, kan Feminer de volgende gegevens verzamelen:

  • Identificatie- en contactgegevens: zoals je naam, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, regio, sociale mediaprofielen, cv, deelname aan activiteiten, functie en inloggegevens.
  • Betalings- en factuurgegevens: indien je een overeenkomst met ons aangaat (bijvoorbeeld door je aan te melden voor een evenement) hebben wij voor de financiële afhandeling jouw bankgegevens nodig.
  • Website gegevens: zoals IP-adres, verkeer- en locatiegegevens en informatie over het gebruik van onze website(s).
  • Audiovisuele gegevens: zoals beeld- en geluidsopnames, verzameld tijdens een door Feminer (al dan niet in samenwerking met derden) georganiseerde activiteit.
  • Jouw reacties op/berichten over Feminer op sociale media, zoals Instagram, Linkedin en TikTok.

Feminer gebruikt jouw persoonsgegevens op basis van jouw toestemming. Deze toestemming kan je te allen tijde weer intrekken door contact met ons op te nemen via info@feminer.nl.

Met welk doel verwerken wij deze gegevens?

Feminer verwerkt jouw gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Contact: Feminer maakt gebruik van jouw persoonsgegevens, voor zover relevant, om contact met je te kunnen opnemen, bijvoorbeeld ter verificatie van jouw deelname aan een door Feminer (al dan niet in samenwerking met derden) georganiseerde activiteit of jouw deelname aan een door Feminer geïnitieerde sollicitatieprocedure. Daarnaast kan Feminer contact met je opnemen om feedback te vragen, bijvoorbeeld om te vragen wat je van een bijgewoonde activiteit, sociale mediakanalen of sollicitatieprocedure vond, ter verbetering van haar dienstverlening. 
  • Selectie: Feminer maakt gebruik van jouw persoonsgegevens om te verifiëren in hoeverre je voldoet aan het aan de op deze website gepubliceerde selectiecriteria ter deelname aan een door Feminer (al dan niet in samenwerking met derden) georganiseerde activiteit of ter vervulling van een rol als toekomstig bestuurs- of teamlid van Feminer.
  • Interne en externe rapportages: Feminer verwerkt jouw gegevens om haar bestuur te helpen betere beslissingen te nemen over haar activiteiten en diensten.
  • Promotie: Feminer maakt gebruik van audiovisueel materiaal, verzameld tijdens een door Feminer (al dan niet in samenwerking met derden) georganiseerde activiteit in promotiemateriaal voor Feminer in het algemeen of een specifieke activiteit in het bijzonder. Indien je hier niet akkoord mee bent, kan je contact opnemen via info@feminer.nl.

Uw persoonsgegevens worden actief verwijderd indien wij deze twee jaar na het verkrijgen van de data niet meer nodig hebben voor een proces of activiteit.

Het verstrekken van gegevens aan derden

Feminer brengt jou in contact met gelijkgestemde jonge vrouwen, inspirerende rolmodellen en interessante bedrijven, instanties en organisatie en kan met dit doel jouw gegevens delen met deze partijen, bijvoorbeeld als wij in samenspraak of samenwerking met een van deze partijen een activiteit organiseren, om de desbetreffende partner in staat te stellen vanuit een ‘recruitment perspectief’ interessante deelnemers te selecteren.

Feminer zorgt ervoor dat deze derden alleen toegang hebben tot persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor hun specifieke werk (recruitmentactiviteiten in het bijzonder). Voor zover er geen sprake is van uw expliciete toestemming of wettelijke verplichting, gebeurt deze uitwisseling van gegevens uitsluitend op basis van de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en Feminer of wanneer Feminer hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft. Bij uitwisseling buiten de EU neemt het Ferminer de daarbij geldende regels in acht.

Welke cookies gebruiken wij?

Onze website maakt gebruik van cookies, waarmee technische informatie wordt opgeslagen. Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website op uw apparaat achterlaat, waarmee jouw activiteiten binnen onze website gevolgd worden. Wij kunnen nooit op basis van jouw cookies achterhalen wie jij bent, alles wordt automatisch geanonimiseerd. Het betreft bijvoorbeeld:

  • het IP-adres van de bezoeker (geanonimiseerd);
  • de datum en tijd van het bezoek;
  • de URL van de verwijzende site (de site waarvan de bezoeker afkomstig is);
  • de op onze website bezochte pagina‘s;
  • informatie over de gebruikte browser (type en versie, besturingssysteem, etc.).

Technische informatie en cookies worden door ons gebruikt om je bezoek op de website te vergemakkelijken en de prestaties en gebruikerservaring van de website te optimaliseren. Cookies kunnen zowel door Feminer zelf worden geplaatst als door andere partijen met wie Feminer samenwerkt.

Hieronder tref je een overzicht aan van soorten cookies die geplaatst worden via de website van Feminer:

  • Functionele cookies: Feminer plaatst cookies die noodzakelijk zijn om de website naar behoren te laten functioneren en een gevraagde dienst te leveren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan en om het gebruiksgemak van de website te optimaliseren.
  • Analytische cookies: Feminer maakt gebruik van analytische cookies, zoals de cookies van Google Analytics, waarmee informatie wordt verzameld over het gebruik van de website. Hiermee wordt o.a. het aantal websitebezoekers, de bezochte pagina’s en duur van hun verblijf vastgelegd. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeften van de gebruikers.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Feminer bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt of  dan op grond van de wet is vereist.

Welke rechten heb jij?

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van jou ontvangen hebben. Bovendien kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Neem hiervoor contact op met Feminer via het mailadres info@feminer.nl. Op een schriftelijk verzoek zal Feminer zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één maand, reageren. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij dergelijke verzoeken inwilligen.

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?

Feminer neemt de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo hebben wij onder andere de volgende maatregelen genomen: 

  • Alle personen die namens Feminer van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan en zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord beleid op al onze systemen;
  • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
  • Mocht je toch de indruk hebben dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of meer informatie willen over de beveiliging van jouw gegevens, neem dan contact op via info@feminer.nl.

Wijzigingen

Wij kunnen ons privacybeleid wijzigen. In dat geval zullen wij ook dit privacy statement aanpassen. Wij raden je daarom aan om met regelmaat ons actuele privacy statement te lezen, zodat je goed op de hoogte bent van ons huidige beleid.